Vilkar

Abonnementsvilkår for CMS Partner.

 

CMSPartner.no (heretter: Tilbyder) tilbyr publiseringsløsning (heretter: Tjenesten) som på en enkel måte lar kunden administerere sitt nettsted.  Kunden er ansvarlig redaktør og drifter sitt personlige nettsted om annet ikke er avtalt. Bruker får ved betalt registrering rett til å bruke Tjenesten uavkortet i det tidsrom som fremgår av registreringen. 

 

Bruker betaler 12 mnd. forskuddsvis for tjenesten. Ved utløp av abonnementsperiode fornyes abonnementet automatisk. Bruker kan når som helst avbryte abonnementet. Det gis ikke refusjon for allerede betalte perioder. Faktura sendes ut med forfall 14 dager etter fakturadato. Første faktura sendes ved inngåelse av avtale om kjøp av Tjenesten. Tjenesten er kun tilgjengelig så lenge avtalt tjenestevederlag er innbetalt innen betalingsfrist. Manglende betaling vil medføre purregebyr og forsinkelsesrente ihht gjeldene satser. Prisen på Tjenesten vil variere etter hvilke moduler som blir valgt.

 

Alle opplysninger som registreres i Systemet er brukers eiendom og ansvar. Tilbyder har ikke ansvar for tap av data som bruker har lagt inn i systemet. Bruker plikter å holde sitt brukernavn og passord skjult for uvedkommende til en hver tid, så vel som å endre det hvis han/hun mistenker at andre kan ha fått tak i opplysningene.

 

Bruker kan ikke benytte Tjenesten til å fremme urettmessige krav, svindel, eller annen spekulativ virksomhet. Tilbyder forbeholder seg retten til å stenge enhver konto som brukes til ulovlig eller virksomhet eller annen virksomhet som setter Tilbyders tjeneste og rennomè i fare. I disse tilfellene forplikter Tilbyder å varsle Bruker skriftlig i slike tilfeller med en saklig begrunnelse. Bruker har da 30 dager til å gi et skriftlig tilsvar før alle brukerdata slettes.

 

Tilbyders forpliktelser i henhold til denne avtalen er begrenset til å opprettholde tjenesten og dens innhold for Bruker i den avtalefestede perioden. Tilbyder har innenfor denne forpliktelsen rett til å ta ned tjenesten i kortere eller lengre perioder for løpende vedlikehold og/eller oppdateringer. Tilbyder skal i slike tilfeller søke å gjøre dette på en måte som er til minst mulig last for Bruker der det er mulig.

Tilbyder kan uten forvarsel endre innholdet i denne avtalen. Tilbyder forplikter seg til å offentliggjøre alle endringer og revisjoner av avtalen på nettstedet www.cmspartner.no

 

Ved brudd på avtalevilkår kan Tilbyder heve avtalen med umiddelbar virkning og kreve erstatning for sitt økonomiske tap. 

 

Denne avtalen er bindende under norsk lov. Tvister eller endre rettslige spørsmål vedrørende denne tjenesten skal først søkes løst i minnelighet mellom partene. I de tilfeller dette ikke er mulig skal eventuell rettslig prosess føres for partenes egen regning. Verneting er Kristiansand, og alle rettslige prosesser skal fremmes i det Norske Rettsvesen.

 

 

Datert. 01.05.2012